طرح درس ریاضی1 PDF چاپ ایمیل

میانترم : پنجشنبه 1 آذرماه (10 صبح)، 5 تا 6 نمره {شایدتا ابتدای کاربرد مشتق} (با هماهنگی قبلی انجام خواهد گرفت)

فعالیت کلاسی، تمرین تحویلی، حضور و غیاب 2نمره

پایانترم13 تا 14 نمره ...........نمره ریاضی 1 از 21 نمره

1. اعداد مختلط ( جمع، ضرب، ویژگی ها، قدرمطلق، مزدوج، نمایش هندسی و نمایش قطبی و ریشه اعدادمختلط )                   2 جلسه

2. معرفی توابع نمایی، لگاریتمی، مثلثاتی وهذلولوی، وارون این توابع ، مشتق آنها و مشتق وارون آنها، حد (قاعده هوپیتال وحدهای مبهم ) و پیوستگی (خیلی مختصر)،قضیه های رل و مقدارمیانگین، کاربرد مشتق (یافتن نقاط بحرانی، اکسترمم و عطف و بهینه سازی   6جلسه

3. انتگرال (مفهوم انتگرال، انتگرال معین و قضایای مرتبط، انتگرال نامعین و جدول محاسبه آن) 1جلسه

4. روش‌های انتگرال گیری (انتگرالگیری جز به جز، انتگرال گیری به کمک جدول، انتگرالگیری به روش تغییرمتغیر، انتگرال های مثلثاتی و هذلولوی (حاضرب های توانی هم بیان شود)، انتگرالگیری با جانشانی مثلثاتی، انتگرالگیری از توابع گویا، انتگرال های ناسره یا غیرعادی           9 جلسه

5. کاربردهای انتگرال ( محاسبه مساحت در مختصات افقی و قائم، محاسبه حجم یک جسم، محاسبه طول قوس در مختصات افقی و قائم، محاسبه مساحت سطوح دوار، مرکزجرم)                     3 یا 4جلسه

6. سری ها (همگرایی و واگرایی (با معرفی برخی آزمون ها)، قاعده تلسکوپی، معرفی چند سری (سری همساز، سری فوق هارمونیک، سری هندسی)، سری های متناوب و آزمون لایپ نیتس و سری های توانی و یافتن شعاع، فاصله همگرایی و مشتق آن (سری توانی حتما بیان شود)                 3 یا 4 جلسه

7. مختصات قطبی (دستگاه مختصات قطبی، رابطه بین مختصات قطبی و دکارتی)                 1جلسه

لینک دانلود کتاب ریاضی 1  

لینک دانلود اعداد مختلط

لینک دانلود کتاب سیلورمن

احتمالا اولین جلسات حل تمرین با حضور استاد محترم سرکار خانم دکتر جویمندی، هفته آخر مهرماه (یکشنبه 29، دوشنبه 30 وسه شنبه 1 آبان   ساعت 12-13:30 ) برگزار گردد.

لینک تمرینات سری اول (مبحث اعداد مختلط)