طرح درس ریاضی1 PDF چاپ ایمیل

میانترم : پنجشنبه 1 آذرماه (10 صبح)، 5 تا 6 نمره {تا ابتدای کاربرد مشتق}

فعالیت کلاسی، تمرین تحویلی، حضور و غیاب 2نمره

پایانترم13 تا 14 نمره ...........نمره ریاضی 1 از 21 نمره

1. اعداد مختلط ( جمع، ضرب، ویژگی ها، قدرمطلق، مزدوج، نمایش هندسی و نمایش قطبی و ریشه اعدادمختلط )                   2 جلسه

2. معرفی توابع نمایی، لگاریتمی، مثلثاتی وهذلولوی، وارون این توابع ، مشتق آنها و مشتق وارون آنها، حد (قاعده هوپیتال وحدهای مبهم ) و پیوستگی (خیلی مختصر)،قضیه های رل و مقدارمیانگین، کاربرد مشتق (یافتن نقاط بحرانی، اکسترمم و عطف و بهینه سازی   6جلسه

3. انتگرال (مفهوم انتگرال، انتگرال معین و قضایای مرتبط، انتگرال نامعین و جدول محاسبه آن) 1جلسه

4. روش‌های انتگرال گیری (انتگرالگیری جز به جز، انتگرال گیری به کمک جدول، انتگرالگیری به روش تغییرمتغیر، انتگرال های مثلثاتی و هذلولوی (حاضرب های توانی هم بیان شود)، انتگرالگیری با جانشانی مثلثاتی، انتگرالگیری از توابع گویا، انتگرال های ناسره یا غیرعادی           9 جلسه

5. کاربردهای انتگرال ( محاسبه مساحت در مختصات افقی و قائم، محاسبه حجم یک جسم، محاسبه طول قوس در مختصات افقی و قائم، محاسبه مساحت سطوح دوار، مرکزجرم)                     3 یا 4جلسه

6. سری ها (همگرایی و واگرایی (با معرفی برخی آزمون ها)، قاعده تلسکوپی، معرفی چند سری (سری همساز، سری فوق هارمونیک، سری هندسی)، سری های متناوب و آزمون لایپ نیتس و سری های توانی و یافتن شعاع، فاصله همگرایی و مشتق آن (سری توانی حتما بیان شود)                 3 یا 4 جلسه

7. مختصات قطبی (دستگاه مختصات قطبی، رابطه بین مختصات قطبی و دکارتی)                 1جلسه

 

لینک دانلود اعداد مختلط

لینک دانلود کتاب سیلورمن

 اولین جلسات حل تمرین با حضور استاد محترم سرکار خانم دکتر جویمندی، هفته آخر مهرماه (یکشنبه 29، دوشنبه 30 وسه شنبه 1 آبان   ساعت 12-13:30 ) در کلاس 205 ساختمان غفاری برگزار گردد.

لینک تمرینات سری اول (مبحث اعداد مختلط)

لینک تمرینات سری دوم

لینک سوال میان ترم

لینک پاسخ نامه به همراه ریز نمرات میان ترم

لینک سری سوم تمرینات